முக்கியச் செய்திகள்
Home / Contact Us

Contact Us

CAN TAMIL MEDIA
105 Dinsdale Drive
Woodbridge
Vaughan, Ontario
L4H 2M4
Canada.

Web: www.cantamilmedia.com
Email: admin@cantamilmedia.com
https://www.facebook.com/CanTamilMedia
https://twitter.com/CANTAMILMEDIA

Founder and Publisher: Krishna Ponnampalam
Editor in Chief: English & French – Jack Greenberg
Editor in Chief: Tamil – T.K. Parameswaran

உங்கள் பெயர் (தேவைப்படுகிறது)

உங்கள் மின்னஞ்சல் (தேவைப்படுகிறது)

உங்கள் நாடு(தேவைப்படுகிறது)

பொருள்

உங்கள் தகவல்